Om os

Lokallisten 2017 er en lokalpolitisk parti, som blev stiftet af Niels Jørgen Nielsen i 2017. Partiet er et kritisk parti, men også samtidig et politisk parti, 

som gerne vil lave kompromiser og politisk arbejde i byrådet i Varde kommune. Ved valget i 2017 lykkedes det at få to mandater ind i byrådet, hvor den ene blev udvalgsmedlem i Børn og Læring. 

 

Men da man anså at de foretog politiske beslutninger, som ikke var i tråd med Lokallisten 2017, blev de beklageligvis smidt ud af partiet. En anden person kom til partiet og blev fejlagtig lovet en spidskandidatur. Til generalforsamling blev han ikke valgt dertil. Det gjorde i stedet partiets stifter, Niels Jørgen Nielsen. Det skabte uro og splittelse i partiet forud for kommunalvalget i 2021. Trods ihærdig arbejde iblandt partiets tilbageblivende personligheder, mht. valget, kom der desværre ikke nogen i byrådet. Med ovenstående erfaringer ses der nu i stedet fremad med håbet om bedre tider for partiet. 

Lokallistens bestyrelse

Formand: Praktiserende fysioterapeut Philip Vossen, Teglværksvej 8, Ølgod, tlf. 27280338, e-mail: pv@ansagerfys.dk 

Næstformand: Socialpædagog Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervej 1, Skovlund, tlf. 30321051, e-mail: kilen13@live.dk

Politisk spidskandidat: Folkepensionist Niels Jørgen Nielsen, Præstevangen 17, Ansager, tlf. 51707411, e-mail: njn@lite.dk

Kassér: Selvstændig Lone Emborg Sedova, tlf. 23339505

Webmaster: Buschauffør Brian Dam, Kildevej 25, Varde, tlf. 50596292, e-mail: brianhdam@gmail.com


Suplant: Paragraf 54 støtteperson Henriette N. D. Dyrby, Sig, e-mail: zaricasdk@gmail.com

Suplant: Førtidspensionist Bjarne Vinther, Gammelgabvej 38, Lønne, tlf. 42256021

Referat fra generalforsamling den 26. april 2023


 1. Valg af dirigent: Brian Dam
 2. Valg af referent: Lone Emborg
 3. Generalforsamlingen er varslet korrekt og rettidigt på Facebook, Ansager info og hjemmesiden. 
 4. Formandens beretning: Se vedlagte bilag (Læs denne herunder). Beretningen godkendt.
 5. Årsregnskab og forslag til budget: Godkendt. Se regnskab som bilag (Vises ikke på hjemmesiden)
 6. Årskontingentet uændret 150 kr. pr. medlem
 7. Indkomne forslag: Der er ikke kommet nogle forslag.
 8. Valg til bestyrelsen: Birgit og Philip modtager genvalg
 9. Valg af suppleanter: Henriette og Bjarne modtager genvalg
 10. Valg af revisorer: Niels Erik Vedstesen og Jens Erik Mathiasen modtager genvalg.
 11. Eventuelt: Illoyale medlemmer kan ekskluderes og kan ikke deltage i generalforsamlinger på trods af indbetalt kontingent. (illoyalitet i medier, tekstbeskeder, der kan ikke være medlemskab af flere partier mm) er der indbetalt kontingent, refunderes denne. Se vedtægter.
 12. Referatet godkendt.

Formandens beretning Lokallisten 2017 - onsdag den 26. april 2023


Sidste år har været et stille, men også i perioder, et besværligt år. Vi har haft markant medlemstilbagegang som følge af et utilfredsstillende kommunevalg i 2021.


Vores hjemmeside er blevet afmeldt af et tidligere medlem uden vores viden, hvorfor der i et par måneder intens blev arbejdet på at forsøge at genoprette siden. Det lykkedes desværre ikke pga. overskridelse af tidsfrist. Brian Dam har efterfølgende oprettet en ny flot side, hvor der formentlig alene drejer sig om mindre korrektioner. Tak Brian.


Vores tidligere pengeinstitut blev fusioneret, inden det tidligere, grundet langsommelighed, havde fået os registreret korrekt. Fremsendelse af ny dokumentation og adskillelige rykkere betyder at dette nu endeligt er på plads. Tak til Lars og Lone for ihærdigheden og tålmodigheden. 


Til gengæld har det nye pengeinstitut opkrævet 1160 kr. alene for administration.


Der har været kontakt til kommunen om konkrete forespørgsler. Svarene er ofte meget lidt informative og i enkelte tilfælde ikke eksisterende. Det er påtalt overfor Mads Sørensen og der er aftalt møde med borgmesteren på et endnu ikke aftalt tidspunkt. 


Der er i efteråret 2022 holdt møde med Mads Sørensen om generelle emner.


På hjemmeområdet ser vi en mindre imødekommenhed for vores tidligere rapport om hjemmeplejen mv. 


På Børn og ungeområdet ser vi nu de problemer, som vi allerede gjorde gældende i 2017 og senere i vores rapport.


Vi får aldrig tak for vore indvendinger og forslag, men alene det, at der sker små forbedringer, anser vi som en stor succes.


Fremad skal vi gøre en større aktiv indsats for at finde nye medlemmer og ikke mindst nye slagkraftige kandidater.


Det forventes ikke at kandidaterne ved det seneste valg ønsker eller er slagkraftige nok til at få Lokallisten ind i byrådet. 


Det er vigtigt at kommende kandidater brænder for deres eget lokalsamfund med respekt for Lokallistens program, med fælles betingelser og ens regler, uanset om du bor i Agerbæk eller Alslev.


Det er vigtigt at kommende kandidater er objektive og kritiske overfor forvaltningen.


Vedtægter for LOKALLISTEN2017

 • 1. Navn

Foreningens navn er: Vælgerforening for Lokallisten i Varde Kommune.

Foreningens hjemsted: Varde Kommune.

 • 2. Formål

Foreningens formål er at fremme Lokallistens politik og støtte Lokallistens indflydelse, herunder at arbejde for Lokallistens repræsentation i det kommunale styre.

 • 3. Medlemskab og optagelse

Stk. 1. Alle personer kan blive medlemmer af foreningen, når de vedkender sig foreningens vedtægter.

Stk. 2. Kontingent betales forud og refunderes ikke ved udmeldelse.

 • 4. Udtrædelse

Stk. 1. Et medlem er udtrådt, når medlemmet ikke har betalt kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan, efter forudgående advarsel, ekskludere et medlem der vedvarende modarbejder Lokallisten. Et ekskluderet medlem kan anke eksklusionen ved næste generalforsamling.

 • 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts/april måned, er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse.

Stk. 2. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal foretages skriftligt via e-mail eller brev, i fald medlemmet ikke har e-mail, af bestyrelsen til hvert medlem med mindst tre ugers varsel. Dagsorden udsendes en uge før generalforsamlingen sammen med regnskabet.

Stk. 3. Forslag fra medlemmerne skal for at blive behandlet på generalforsamlingen være indleveret til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen, således at de sammen med forslag fra bestyrelsen kan blive udsendt til medlemmerne.

Stk. 4. Dagsorden skal indeholde forslag til fastsættelse af kontingent.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. Beslutninger ved afstemninger træffes altid ved almindeligt (simpelt) flertal blandt de stemmeberettigede mødedeltagere. Dette gælder dog ikke afstemning om ændring af vedtægter, jf. § 15.

Stk. 7. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet er betalt.

Stk. 8. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 9. Der kan kun træffes beslutninger, der er optaget på den udsendte dagsorden. Dog kan der vedtages udtalelser om aktuelle politiske emner.

Stk. 10. Afstemninger og valg afgøres ved håndsoprækning. Såfremt et medlem udtrykker ønske herom, er dirigenten er forpligtet til at gennemføre en skriftlig afstemning.

Stk. 11. Hvor mere end én person skal vælges, skal der stemmes på det antal kandidater, der skal vælges. Opstår der stemmelighed, der har indflydelse på om der opnås valg eller ej, foretages en ny afstemning mellem de personer, der havde lige mange stemmer. Opstår der igen stemmelighed, foretages lodtrækning.

Stk. 12. Valg af en person kan kun finde sted, når den pågældende mundtligt på mødet eller skriftligt og dokumenteret over for dirigenten har erklæret sig villig til at modtage valg til den specifikke tillidspost.

Stk. 13. Generalforsamlingen skal godkende det referat, der er ført over forhandlingerne på generalforsamlingen, herunder hvilke sager der er behandlet, hvilke beslutninger der er truffet og resultater af de foretagne valg. Referat underskrives af dirigent og formand i forening.

 • 6. Generalforsamlingens dagsorden

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts/april måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Årsregnskab og forslag til budget.
 4. Fastsættelse af årskontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.
 7. Valg af to revisorer og en suppleant.
 8. Politisk debat.
 9. Eventuelt.
 10. Oplæsning og godkendelse af referat.
 • 7. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af en følgende af medlemsgrupper: 3 eller flere medlemmer af bestyrelsen.

Medlemmer, som til sammen repræsenterer mindst 25 % af stemmerne.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter samme procedure med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden, og om mødet er lovligt indkaldt.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 • 8. Foreningens ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en blandt foreningsmedlemmerne valgt bestyrelse på mindst fem og højst ni medlemmer, og den nyvalgte bestyrelse vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, som har betalt kontingent.

Stk. 2. Uden stemmeret tiltrædes bestyrelsen af ikke-generalforsamlingsvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. I ulige år er 2-4 bestyrelsesmedlemmer på valg. I lige år er 3-5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Revisorer, suppleanter og revisorsuppleant er på valg hvert år. Bestyrelsens første valgperiode afgøres ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

 • 9. Indkaldelse af bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden eller næstformanden. Bestyrelsen leder foreningens daglige arbejde og er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 2. Afgørelse træffes ved simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen fører referat over sine møder, herunder over de behandlede sager og trufne beslutninger.

 • 10. Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Det årlige kontingent til foreningen fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 3. Foreningens midler skal anvendes efter foreningens formålsparagraf, og midlerne indsættes på en konto i pengeinstitut, der lyder på foreningens navn. Over disse midler kan kun disponeres af formand og kassereren i forening, såfremt beløbsstørrelsen overstiger det af bestyrelsen til en hver tid fastsatte beløb.

 • 11. Kandidater og deres opstilling

Foreningen opstiller kandidater til kommunalvalget efter følgende procedure:

Stk. 1. Bestyrelsen vælger kandidater til kommunalvalget. Indsigelse mod et kandidatur kan indgives til bestyrelsen, der vil forholde sig til indsigelsen ved et bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger en spidskandidat. Indsigelse mod valget af spidskandidat kan indgives til bestyrelsen, der vil forholde sig til indsigelsen ved et bestyrelsesmøde.

Stk. 3. Kandidater til kommunalvalg skal være medlemmer af Lokallisten inden kandidatur godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4. Beslutning om opstillingsmetode træffes indbyrdes mellem bestyrelse og kandidater.

 • 12. Valgkampagne

Stk. 1. Efter opstillingsmødet nedsætter bestyrelsen et valgudvalg bestående af formand, næstformand, spidskandidat og to andre personer fra kandidatlisten. Valgudvalget planlægger valgkampen og budgetterer herunder omkostningerne. Planerne for valgkampen og herunder omkostningerne herved forlægges bestyrelsen til godkendelse, inden de føres ud i livet.

Stk. 2. Valgudvalget kan føre forhandlinger med andre lister og partier om valgforbund, men bindende aftaler kan ikke indgås, før bestyrelsen har godkendt dem.

 • 13. Bestemmelser vedrørende formanden

Foreningens formand kan være kandidat til regionsvalg eller kommunevalg. Hvis formanden opnår valg, må vedkommende fratræde sin formandspost på førstkommende bestyrelsesmøde, og næstformanden indtræder som formand.

 • 14. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling. Den udsendte dagsorden skal indeholde »Forslag til vedtægtsændringer«, og forslagets ordlyd skal være angivet.

Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

 • 15. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Får vi en eller flere valgt ind ved kommunalvalget vil det være naturligt, at den med de fleste stemmetal skal være med til at forhandle sammen med formanden, eller en valgt af bestyrelsen.

Det sidste er for at sikre at evt. anbefaling/indflydelse sker med baggrund i partiprogram og ikke alene egne interesser ved konstituering.

 • 16. Udvalg, lokalgrupper og ad hoc-grupper

Medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse nedsætte lokalgrupper og udvalg. Bestyrelsen kan delegere kompetence til udvalg og lokalgrupper.

Stk. 2. Udvalg og lokalgrupper tager initiativer ifølge foreningens formål, såfremt retningslinjer herfor er godkendt af generalforsamlingen. Udvalg og lokalgrupper fremlægger aktivitetsplan på generalforsamlingen.

Stk. 3. Udvalg og lokalgrupper er forpligtet til at fremsende skriftlig beretning for samtlige deres aktiviteter til generalforsamlingen. Foreningens formand varsler udvalg/lokalgrupper, således at udvalgenes beretning kan udsendes med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen påser, at udvalgenes og lokalgruppernes arbejde er i overensstemmelse med foreningens formål/generalforsamlingens vedtagelser samt deres forretningsorden. Skønner bestyrelsen, at dette ikke er tilfældet, kan bestyrelsen kræve, at udvalget/lokalgruppen indstiller deres arbejde indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 5. Udvalg og lokalgrupper kan vedtage en forretningsorden samt evt. særlige vedtægter, der godkendes af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-grupper, hvortil bestyrelsen har delegeret dele af sin kompetence. Dette kræver et skriftligt kommissorium, som alle foreningens medlemmer har adgang til. Såfremt gruppen ønskes opretholdt i længere tid end tre måneder, opfattes gruppen som udvalg efter stk. 1 -5, dog således at bestemmelserne vedrørende generalforsamling træder i kraft ved førstkommende generalforsamling.

 • 17. Webside og Facebook

Foreningens hjemmeside hedder www.Lokallisten2017.dk

Stk. 2. www.Lokallisten2017.dk fungerer som foreningens medlemsblad, opslagstavle, debatsted. Medlemmerne kan finde foreningens officielle skrivelser, mails m.m. på www.Lokallisten2017.dk Foreningen har også en Facebook side.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter en redaktion for www.Lokallisten2017.dk

Stk. 4. Henvendelser til medlemmerne ifølge disse vedtægter sker normalt ved personlig elektronisk kommunikation.

 • 18. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses ved vedtægtsændring. l tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål i Varde Kommune efter beslutning fra den opløsende generalforsamling.

 • 19. Urafstemning

Urafstemning blandt alle foreningens medlemmer om en sag kan finde sted på en generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet til ufortøvet at sætte en vedtaget urafstemning i værk.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 2022.