Debatopslag

Debatopslag fra læserbreve i Jydske Vestkysten og nederst fra Ansager.info


Den skjulte fabrik på Varde Rådhus

21 aug. 2018 kl. 05:58

Niels Jørgen Nielsen, Præstevangen 17, Ansager, skriver blandt andet

Læserbrev: En aktindsigt viser, at Varde Kommune brugte henholdsvis 44 mio. kr. og 52. mio. kr. i konsulentydelser for henholdsvis 2016-2017. Hertil kommer kommunens interne konsulentgruppe bestående af fire tidligere chefer med en årlig udgift på i alt ca. tre mio. kr. Den største post i konsulentbistanden er til management og HR. Her var beløbet henholdsvis 9.5. mio. kr. og 7.3. mio. kr. i 2017.

Eksempelvis brugte kommunen 644.000 kr. på konsulenter, som målgruppen ignorerede. Ifølge Journalista.dk så var formålet at sikre bedre såkaldt samskabelse i Kommunen. Men selvom alle sejl blev sat til, var det så som så med den opbakning, projektet mødte blandt de lokale virksomheder.

Der blev alligevel afholdt en række moduler, som samlet stod skatteyderne i 644.000 kr. Blandt andet betalte kommunen 96.000, for at to konsulenter kunne stå til rådighed i to dage. Så var forberedelse dog også betalt. Blot som et eksempel.

Varde Kommune ligger pænt højt, når der sammenlignes administrationsudgifter i hele landet. Og ingen kan fremlægge en nøjagtig beregning afbehovet for, at administrative hænder udgør x-antal medarbejdere. Alt sammen fremkommet efter års knopskydning og almindelig standardglidning.

De fleste mennesker - også embedsmænd - vil se vækst omkring sig. Og offentligt ansatte har desuden sjældent nogen subjektiv interesse i besparelser.

Derfor er politisk styring uomgængelig. Ellers vokser den "den skjulte fabrik" med yderligere bureaukrati - til ingen verdens nytte for skatteborgerne.

For megen arbejdstid gør ikke nytte

10 sep. 2021 kl. 13:33

Niels Jørgen Nielsen, Præstevangen 17, Ansager, kandidat for Lokallisten

Læserbrev: Møder og papirnusseri fylder alt for meget i den kommunale hverdag. Ifølge uofficielle tal fra kommunaldirektøren, så anvendes der et svimlende beløb på 240 millioner kroner årligt på møder i hele den kommunale forvaltning i Varde Kommune. Kommunaldirektøren mener dog ikke, at det er et problem, da han ifølge tidligere artikel i JydskeVestkysten skønner, at alene én procent ikke anvendes til borgerkontakt.

Noget helt andet: Vi ved fra tidligere rapporter, at kørsel i den kørende del af sosu-medarbejderne udgør 31 procent af en sosu-assistents arbejdstid på 30 timer. Det svarer til cirka ni timer ugentligt. Personalegruppens fravær udgør cirka 12 procent svarende til cirka 3,6 timer ugentligt. Ud fra de oplyste tal har jeg beregnet, at en sosu-assistent på 30 timer bruger cirka 15 procent på møder svarende til cirka fem timer.

Så er vi tilbage ved, at den effektive praktiske arbejdstid for en sosu-assistent er seks timer ugentligt.

De fleste synes nok, at dokumentation er en tidsrøver, og det skønnes, at det drejer sig om cirka halvdelen af de resterende 12 timer eller 72 minutter per arbejdsdag. Så er vi tilbage ved, at den effektive praktiske arbejdstid for en sosu-assistent er seks timer ugentligt.

Lad os få forskellighederne ind på hvert lokalcenter. Ledere og medarbejdere, hvor de tilsammen arbejder mod samme mål, at opnå glæde i arbejdet og give fuld social og sundhedsmæssig tilfredshed til borgerne ud fra lokalcentrenes egen målsætning. Lad centrene operere i eget felt med de penge, der er tildelt.

Hvor skal pengene komme fra?

07 okt. 2021 kl. 09:24

Niels Jørgen Nielsen (L), Præstevangen 17, 6823 Ansager

Læserbrev: Til det kommende kommunevalg er det opløftende at opleve, at stort set samtlige partier ønsker forbedringer på ældreområdet.

Der er også stor tilslutning til at eksisterende folkeskoler skal bevares, som de er nu.

Lokalsamfundene, bosætning, indlandsturisme, museer og kulturhuse osv. skal opprioriteres.

Budgettet for 2022 er vedtaget. Der blev lidt til lærerne, ingen besparelser.

Det kommende byråd kan glæde sig over, at investeringer indtil 2025 er aftalt.

Det eksisterende skoleforlig kræver, at skoler, der ikke opfylder de besluttede grænser for elevtal, skal tages op til drøftelse hvert år i byrådet.

Skal løfterne holde vand, skal der prioriteres anderledes. Det er der så ikke så mange bud på.

Lokallisten har sammen med nuværende/tidligere ansatte udarbejdet rapporter på ældre- og børne-ungeområdet. Begge lægger op til decentrale omstruktureringer med vægten lagt på den ansattes faglighed og individuelle ansvar med respekt for den ældre og unge borger.

Omstrukturering koster forhåbentlig med en bedre kvalitet/tilfredshed hos borgerne.

Lokallisten foreslog besparelser på forvaltningen på 66 millioner. Interessen var ikke eksisterende, formentlig fordi forvaltningen ikke fandt det nødvendigt og hvorfor så spørge som byrådsmedlem.

Standardsvaret er, at der bruges mange penge på kontrol. Hvorfor er tilsynet så ikke bedre?

Ifølge tidligere oplysninger fra forvaltningen anvendes formentlig mere end 15 procent af kommunens indtægter på andre områder end kerneværdier (cirka 500 millioner). Pensionister betaler selv mere end 65 procent af deres totale udgifter via skatter.

Bag nedrullede gardiner - hvad har fyrede ledere på skoleområdet kostet de seneste 10 år?

30 juni 2023 kl. 11:56

Niels Jørgen Nielsen (L), Præstevangen 17, 6823 Ansager

Læserbrev: "Endnu en skoleleder er fyret i Varde kommune. Igen er der dyb tavshed om årsagen.

Lokallisten havde samtaler med Marie Kring om kravene til skolen og udstedte vilkår fra forvaltningen og byråd ud fra en vurdering af, at der ikke umiddelbart var en sammenhæng i økonomien.

Marie Kring meldte pludseligt afbud - efter vor opfattelse som følge af påbud fra forvaltningen. I stedet blev mødet holdt med medlemmer fra bestyrelsen på den kommende specialskole. Resultatet kan læses i den børn- og unge rapport, som Lokallisten, som de eneste udarbejdede, og som adskillige gange er sendt til forvaltning, borgmester, forvaltning og JydskeVestkysten Varde. Der har aldrig været respons.

Samtidig fremsendte Lokallisten budgetforslag indeholdende forslag om yderligere ekstra millioner til handicapområdet og genetablering af den ekspertise på specialområdet, som gik tabt ved den unødvendige lukning af Tippen - med personaleflugt til følge.

Der var især to områder, som Marie Kring påtalte. Der ville mangle lokaler, og der var ikke afsat ekstra midler til etablering af specialviden. Desværre fik hun og vi ret.

Resultatet ser vi nu ekstra forstærket af en forvaltning der entydigt ønsker centralisering frem for holdbare løsninger.

Marie Kring var formentlig den mest - og eneste - kompetente til at løse opgaven, hvilket udstiller forvaltningen, direktøren for skoleområdet, borgmester og byråd endnu en gang.

Lokallisten er pt. ikke en del af det nuværende byråd. Det har vælgerne valgt og de har fået det de har stemt for.

Lokallisten har tilsvarende udarbejdet en ældrerapport som de eneste."


Så er der vist ikke flere guldkorn i den sag

25 jul. 2021 kl. 13:54

Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervej 1, Skovlund

Læserbrev: Til information til læserne om det påståede kup er det ikke socialdemokratiske, alternative eller DF-værdier, LokalListen arbejder ud fra.

Med sund fornuft så skal man ikke kaste med sten, hvis man bor i et glashus.

Hvis Tina Blaabjerg Poulsen mener, det var godt, hun kom ud i tide, hvorfor gik hun så ikke selv noget før?

LokalListen står for det, den står for i programmet og ønsker ikke ændringer, men flere tiltag i deres program, så det bliver mere bredt omfavnende i forhold til Varde Kommunes borgeres behov. Men i særdeleshed ønsker LokalListen at få ryddet op, så blandt andet pengene bruges korrekt og fordeles lige i hele kommunen. LokalListen ønsker også fokus på, at de gældende lovgivninger skal overholdes, hvad der langt fra er tilfældet i dag.

I LokalListen er nøgleordene demokrati og samarbejde, hvar der var nogle, som havde svært ved at acceptere. En samlet LokalListe står sammen som et hold.

Så nytter det ikke noget, at når man ikke får sin vilje igennem, så smækker man bare med døren og smider om sig med konflikt-optrappende informationer til medierne, som ikke fremmer sammenholdet og ikke er en del af lokalListens værdier.

JydskeVestkysten udvælger ”guldkorn”, vi andre kan besvare deres spørgsmål - eller lade være

Du er ikke alene

27 aug. 2021 kl. 14:18

Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervej 1, Skovlund, og Henriette Dyrby, Egevænget 9, Sig, Kandidater for Lokallisten

Læserbrev: Du er ikke alene - en kendt sang af Sebastian, som rammer helt i plet med det samfund, vi har i dag.

Vi skal tage ansvar for vores medborgere og være der, når de har allermest brug for os.

De varme hænder skal være mere synlige overfor børnene, de unge, familierne og dem, vi omgås.

Børnene skal have mere kvalitet i deres liv. Pengene er der til det, men de skal bare bruges rigtigt. Det er langt fra tilfældet i dag.

Vi vil sikre, at kommunens børn får en værdig behandling fra fødslen og ind i voksenlivet. Det gælder fra vuggestue, dagpleje, børnehave, skolen, SFO og ved anbringelser. Ja, alle de steder børn er og opholder sig i Varde Kommune.

Vi skal have eleverne tilbage i skolerne og undervisningen. LokalListen går ind for bevarelse af de små skoler i yderområderne. På den måde undgår man en masse skoleskift og elevflytninger. Det giver et bedre socialt tilhørsforhold til kammerater, venner og så videre.

Der verserer for tiden en række sager rundt om i landet, hvor retssikkerheden er på nulpunktet, men vi ved også, at Varde Kommune lige bør tage et kig indad, så retssikkerheden bliver bragt i orden. Landets love skal overholdes.

Der skal være flere boliger til de unge, som de skal have råd til at betale. Det er en stor mangelvare i Varde Kommune.

LokalListen ønsker en kommune, der hviler i sig selv, og hvor borgerne kan føle sig trygge. Der skal være plads til alle og de forskelligheder, der er.

Du er ikke alene - om ældre, handicappede og psykisk syge

02 sep. 2021 kl. 15:05

Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervej 1, Skovlund, og Henriette Dyrby, Egevænget 9, Sig, byrådskandidater for Lokallisten

Læserbrev: Ingen skal eller må være alene. Ingen skal stå alene, når krisen rammer.

Vi skal tage ansvar for vores medborgere og være der, når de har allermest brug for os.

De varme hænder skal også være synlige for de ældre, handicappede, de psykisk syge og de arbejdsløse.

De arbejdsløse og unge på kontanthjælp skal tilbydes bedre og langt mere seriøs aktivering, som kan være udslagsgivende til valg af uddannelse og arbejde.

Vi politikere har et ansvar for, hvad der sker i kommunen og et ansvar for, at vores borgere kommer hele ud på den anden side. Det vil sige, at borgerene ikke skal være til for kommunen, men kommunen skal være til for borgerne. Det, vil vi i Lokallisten medvirke til, kommer til at ske og blive en realitet.

De ældre skal have mere kvalitet ind i deres liv, og pengene ligger blot og venter på at blive brugt rigtigt. Det er langt fra tilfældet i dag.

Den mad, de ældre får serveret ud til eget hjem, er under al kritik. Det skal der rettes op på. Den skal være bedre, mere indbydende, sundere og billigere. Hvad der uden problemer nemt vil kunne gøres noget ved.

De handicappede og psykisk syge skal have den hjælp, de har behov for. De skal ikke vente på hjælpen, den skal være der, når de har brug for den.

Lokallisten ønsker et bedre og mere synligt beredskab på alle fronter, til alle situationer. Og som man siger: Øvelse gør mester.

Boligmangel til de unge under 30 år - Varde Kommune vågn op

10 sep. 2021 kl. 08:22

Kandidater for LokalListen Henriette Dyrby, Egevænget 9, Sig, og Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervej 1, Skovlund

Læserbrev: Varde Kommune har akut boligmangel til de unge under 30 år på kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Den meget lave ydelse, de får - som udeboende på 6.410 kroner før skat - er en hån mod dem. Især når de af beløbet skal dække alt, hvis man sammenligner med en plejefamilie, som får 5790 kroner skattefrit til et barn under 10 år, over 10 år 6110 kroner per måned til kost og daglige fornødenheder.

I 2019 blev der lavet en undersøgelse, som viste, at to ud af fem hjemløse unge i Danmark er tidligere anbragte. I 2020 kom en undersøgelse, som viste, at hver tiende ung, der har været anbragt, bliver hjemløs mellem deres 18. og 24. år. Derimod kun en halv procent blandt ikke-anbragte.

Cirka hver tredje af de unge i hjemløshed har været anbragt i barndommen. Det er for meget og viser, at systemet ikke har gjort det godt nok for de børn, de skulle varetage. Den gruppe burde ikke være en del af statistikken.

Hvordan skal en ung under 30 år kunne klare en dyr husleje af så lav en indtægt, da Varde Kommune ikke har nok tilbud, de unge kan betale.
LokalListen ser meget kritisk på denne mangel i Varde. Vi er absolut ikke tilfreds med, at der i kommunen er unge hjemløse, og kommunen ikke reagerer eller handler med tilbud om hjælp. Der skal gøres noget.

Vi siger: Dem, der har størst behov, kommer forrest. Varde Kommune mangler at løfte opgaven, så der ikke tabes flere unge på gulvet.

Vi gør, hvad vi kan

Lokallisten vil skaffe varme hænder i form af frivillige, børn og hunde

09 nov. 2021 kl. 11:11

Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervej 1, Skovlund, og Henriette N. D. Dyrby, Egevænget 9, Sig, byrådskandidater for LokalListen

Læserbrev: Hvor ondt vil det gøre at bruge frivillige? Det vil ikke gøre ondt men give glæde, smil, gode stunder og skabe givende relationer generationer imellem.

Vi i LokalListen ønsker flere varme hænder til de ældre, til de unge, til de ensomme og dem som har brug for det.

Der er masser af muligheder. Flere besøgshunde, børn på besøg på plejehjemmene, flere skoletanter og onkler ind på skolerne, unge ind i på plejehjemmene, i børnehaverne og SFO´erne et par timer om ugen.

Tænk hvis man f.eks. en gang om måneden på plejehjemmene lavede en fællesspisning med mad fra da de var unge, mens der blev spillet musik fra den tid. Det er faktisk ikke så ringe som mange forestiller sig tværtimod. Her kunne man invitere de ældre i eget hjem med.

Mange enlige forsørgere står ofte og mangler bedsteforældre relationer til deres børn, her kunne der oprettes en bedsteforældreordning til gavn for flere, der er nok flere ældre der også savner relationer til en familie. På den måde kan man gøre brug af hinanden og de ældre får lov at blive brugt i det omfang de har ekstra energi til det. Derved kan man evt. undgå nogle socialsager; som når forældre søger lidt aflastning til deres børn, starter møllen og en socialsag bliver oprettet.

Derfor ønsker vi i lokalListen at der gøres mere brug af frivillige til de borgere som har brug for det. Det kan medvirke til at borgerne ikke sidder ensomme. Det er snart jul og julen er hjerternes fest. og med frivillighed kan hjerterne have en fest hele året.

Efterskole fremfor plejefamilie

14 nov. 2021 kl. 13:20

Læserbrev af Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervej 1, Skovlund, og Henriette N. D. Dyrby, Egevangen 9, Sig, byrådskandidater for LokalListen

Læserbrev: Vi i LokalListen ønsker nytænkning på anbringelsesområdet, hvor penge bruges forkert og løsninger kan forbedres, bl.a. ved brug af omvendt familiepleje eller netværkspleje hos bedsteforældre eller biologisk familie som har (haft) tæt tilknytning til barnet - den unge gennem barnets opvækst og som har styr på deres liv, økonomi osv.

Hvis vi tænker de 14 til 18-årige kan omvendt familiepleje med stor succes bruges i forbindelse med et efterskoleophold fremfor plejefamilieanbringelse, og det kan være bedsteforældre osv. der har den unge i evt. weekender og ferier. Den løsning er til gavn for alle, især de unge som ved det 18. år ikke står uden kontakt til biologisk familie, som det ofte sker i dag. Det andet i den her løsning er at der er mange hundrede tusinde kr. at spare for kommunen. Der er ikke aflønning til en plejefamilie heller ikke under efterskoleopholdet.

En plejefamilie får alene til kost ca. 6200 kr. pr måned, et efterskoleophold, når der er givet statstilskud, er ca. 5000 til 6000 kr. pr måned alt incl. Så der er mange penge at hente, og mange børn der på sigt kommer hele ud på den anden side.

Det kræver nytænkning og omlægning til gavn for børnene - de unge. Det kræver også, at de kommunale ansatte og plejefamilier m.m. lærer at behandle alle børn, unge og forældre ordentlig og på en fair måde samt at være kønsneutrale i forhold til far - mor og med barnets tarv, sikkerhed, tryghed og omsorg for øje i hele sagsbehandlingen.

Omsorg eller mangel på samme - eller ligegyldighed for kommunens borgere

05 sep. 2022 kl. 16:16

Henriette N. Dyrby Egevangen 9, Sig, og Birgit Hardenberg Jørgensen, Ansagervel 1, Skovlund

Læserbrev: Især i denne tid, hvor uroen raser i Europa, er det uhørt, at Varde Kommune ikke har de beskyttelsesrum og pladser til borgerne, som de har krav på.

Vi kan ikke være det bekendt. Det er ret alarmerende for Varde Kommune, hvor der kun er plads til 10,8 procent af borgerne.

Beskyttelsespladser: 5.374.

Befolkning: 49.664.

De pladser, der er, dækker ikke engang til vores skoleelever.

Hvad med de ældre, som ikke kan komme væk selv eller dem på vores plejehjem, borgerne i småbyerne, de psykisk syge og de ressourcesvage. Hvordan skal forældrene til deres anbragte børn forholde sig i en given situation, især med den viden om, at der ikke er pladser nok, og at der ikke står noget i plejefamiliernes ansættelser, hvis katastrofen kommer?

Hvad har byrådet i Varde gjort i alle årene siden den kolde krig i henhold til gældende lovgivning. Især når man henleder til § 2.

§ 2. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at der i nye bygninger og anlæg skal opføres offentlige beskyttelsesrum.

Hvordan ser det ud med beredskabet i sådanne situationer, når sirenerne ikke engang kan høres over hele kommunen? I flere småbyer høres de slet ikke.

Vi har hørt, at der er lidt tiltag i gang, men de dækker stadigvæk ikke behovet til alle borgere og de svage i kommunen.

Vi ønsker tilbagemelding om kommunens tiltag, hvor alle borgere er dækket ind.

Vi har både sikringsrum og beskyttelsesrum

Vi er imod at samle alle specialelever

18 sep. 2021 kl. 12:35

Hilda Funch, Agerkrogvej 4, Tistrup

Læserbrev: I forhold til vores daginstitutioner, så lægger Lokallisten vægt på fleksible pasningsmuligheder og ser f.eks. gerne et miks af vuggestuer og dagplejere. Der skal naturligvis være pasningsgaranti til alle børn, det er nærmest en selvfølgelig i dag, men sådan har det ikke altid været.

Kvaliteten og omsorgen i dagplejen og fritidsordningerne skal bevares eller styrkes, så børnene får mulighed for en endnu bedre udvikling. Dette sikres bl.a. gennem en større grad af selvbestemmelse hos dagplejere og børnehaver.

For børn med specielle behov kan nærhedsprincippet fraviges til fordel for det bedste tilbud inden for en rimelig afstand. Lokallisten ønsker dog ikke at samle alle specialelever ét sted. Løsningen for dem er ikke at blive samlet, men at få en hverdag sammen med deres kammerater.

Vi mener, at de skal inkluderes, men det kræver, at der følger penge med. Vi vil lytte til de ansatte, forældrene - og sikrer fysioterapi og talestøtten i undervisningstiden – ja, vi vil gøre alt for, at de også får oplevelsen af at være en del af folkeskolen, herunder tildele midler til den nødvendige specialuddannelse af personalet. Der er dog brug for en individuel vurdering – børn er ikke ens.

Der skal gribes ind

03 sep. 2021 kl. 09:47

Hilda Funch Akselsen, kandidat for LokalListen, Agerkrogvej 4, 6862 Tistrup

Læserbrev: At være barn ser umiddelbart ud til at være enkelt.

Hverdagen for nogle kan dog være fyldt med svigt og frustrationer samt voldsomme oplevelser, hvor mor og far har mistet kontrollen over hverdagslivet.

Mange hjem fungerer godt, men bag gardinerne i andre hjem kan man blive overrasket over, hvor trist der er på grund af misbrug . Hygiejnen er rigtig dårlig. Børn er gode til at skjule, hvordan hjemmet fungerer.

Institutioner, skoler og naboer skal være mere opmærksomme og få talt med forældrene samt kommunen, hvis det skønnes nødvendigt. Hvis et barn ikke har været i skole nogle måneder, skal der gribes ind.

Mange familier har en aflastningsfamilie, og her har barnet en mulighed for at se og mærke, hvordan et normalt familieliv fungerer.

Der kan tilbydes støtte i hjemmet igennem familiekonsulenten, som kommer nogle timer efter aftale.

De unge har haft hybler for dem, som ikke kunne få tilstrækkelig støtte hjemmefra. Støtten bestod i at bo på eget værelse, komme i skole eller job. Få mad, som de selv var med til at lave og hjælp til økonomien.

Socialrådgiverne skal sikres den fornødne tid til at sætte sig godt ind i den enkelte families situation. Familierne skal kun have én rådgiver, så man får et godt tryghedsskabende kendskab til hinanden.

Lokallisten er optaget af de ansattes arbejdsforhold. De har behov for selv at tilrettelægge deres arbejde uden kontrol. Jo mere frihed de får, jo bedre arbejde får de udført.

Hvilket kup hos Lokallisten?

25 jul. 2021 kl. 13:35

Brian Dam, buschauffør, Kildevej 25, Varde

Læserbrev: Jeg vil gerne kommentere på artiklen fra JV: Efter kup i Lokallisten: Tina er lettet, fordi hun kom ud i tide.

Ved Lokallistens generalforsamlingen var der skriftlig afstemning om, hvem der skulle være spidskandidat. Et demokratisk valgresultat efter afstemning af medlemmerne i Lokallisten kan ikke være et kup.

I artiklen stod der "Jeg vil ikke have andres værdier trukket ned over hovedet, siger hun" (Tina Blaabjerg Poulsen).

Når man vælger at være en del af Lokallisten, så vælger man at støtte op om Lokallistens politik og værdier. Som byrådskandidat forventer Lokallisten, at de skal tage udgangspunkt i Lokallistens politik og værdier.

Endvidere i artiklen stod der "... det var aftalt på bestyrelsesmøde, at alle skulle pege på Torbjørn Fristed som spidskandidat..." Det er ikke tilladt for en bestyrelse at beslutte, hvem der skal stemme på hvem. Vi har ikke diktatur i Lokallisten. Vi har demokrati.

Jeg stemte på Niels Jørgen Nielsen som spidskandidat ved generalforsamlingen, da jeg fik opfattelsen af, at Torbjørn Fristed og Tina Blaabjerg Poulsen ville lave for meget om på Lokallisten, og jeg ved, hvad han står for.

Løgne fik vores søn tvangsfjernet

07 okt. 2021 kl. 09:41

Brian Dam, Kildevej 25, 6800 Varde

Læserbrev: Ærede borgere i Varde Kommune. Vi har en borgmester, som bakker forvaltningen op. En forvaltning, der synes, det er i orden at lyve i papirer, der bruges i sager om tvangsanbringelse. Børn og Ungeudvalget (B&U) tager udgangspunkt i disse papirer og foretager afgørelser.

Som led i kommunens visitationsudvalgs forarbejde forud for den første gang Ditte og jeg skulle i B&U vedr. vores søn, afhøres vi af en socialrådgiver. Men i papirerne skriver socialrådgiveren en masse selvopdigtede ting. Som en af usandhederne skriver socialrådgiveren, at Ditte skulle have udøvet vold mod sin datter.

Ditte selv har aldrig fortalt dette og forklarer, at hun heller ikke har udøvet vold mod sin datter. Fra de institutioner, hvor datteren gik, har der aldrig været nogen bekymringer, der kan danne grundlag for påstanden. Dittes straffeattest var dengang også ren, og datterens far har heller aldrig haft nogen bekymringer. Der står heller intet herom vedr. hendes datters anbringelse i Esbjerg Kommune.

Alligevel beskrives denne løgn og mange andre løgne i den børnefaglige undersøgelse forud for B&U-møde vedr. vores søn, og på blandt andet baggrund af løgne i papirerne blev vores søn tvangsfjernet.

Klager til Datatilsynet var nyttesløse, da Datatilsynet ikke er kompetente til at gå ind i en nærmere prøvelse af papirer, der omhandler faglige vurderinger. Ombudsmanden er også magtesløse, hvad det angår.

Der findes ingen hjemmel i lovgivningen, der kan straffe socialrådgivere for bevidst at lyve i papirerne, også selvom det kan bevises som løgne, og borgmesteren vil ikke gøre noget ved personalet i forvaltningen.

Specialskoler i rolige omgivelser

13 feb. 2023 kl. 14:44

Buschauffør og bestyrelsesmedlem hos Lokallisten 2017: Brian Dam, Kildevej 25, Varde

Læserbrev: Det er godt, der er fokus på specialområdet i Varde kommune i forhold til Sct. Jacobi Skoles udfordringer, således børnene kan få det bedre. Jeg ved, der er sket ændringer, således nogle børn har fået bedre vilkår til at kunne trives.

Inger Marie Kristensen (KD) skriver i sit udmærkede debatoplæg om fremtidens specialskole blandt andet, at ”Vi mener, at der bør oprettes mindre specialtilbud for børn med kognitive udfordringer på nogle almenskoler.” Mange børn som min søn er udfordret i forhold til at være sammen med mange børn på en gang, allerede fra de træder ud af bilen eller bussen ved skolen og på vej ind til deres område på skolen, ligesom de også er udfordret med hensyn til skift fra sted til sted.

Min mening er, at hvis der skal oprettes mindre specialtilbud for disse børn, så bør det ikke ske på almenskoler, men i stedet hos egnede bygninger i forskellige mindre byer i kommunen. Børnene har behov for rolige omgivelser, således trivsel kan ske optimalt.

Læserbrevene på Ansager.info

SØNDAG 10 OKT 2021 - ANSAGER

Debat:Vi har stadig høj fokus på skolerne

Læserbrev af Patrick Nielsen, Ansager Lokallisten

Vi vil give skolerne ro, med den indtil nu førte politik, så er der stor risici for følgende:

  • På Ansager skole skal overbygningen nedlægges.
  • Horne skole skal nedlægges.
  • Vi frygter at hvis man fortsat fører samme politiske agenda, så vil vi se Tistrup skole kommer i søgelyset når special klasserne flytter ind til Jacobi skolen i Varde.

Problemet med at nedlægge hele skoler eller blot overbygninger er, at nye børnefamilier genovervejer om det er det rette valg at flytte til Horne eller Ansager.

Begge byer har meget at byde på, men hvis skolen nedskæres og færre flytter til byen, så er det et problem fordi befolkningen så kun bliver ældre, det giver over tid endnu færre elever. Det sætter sine spor på foreningslivet, fritidsaktiviteterne, men bestemt også indkøbs mulighederne.

Boliger

Det kan godt være at vi ser, stadig mere liv i Ansager, der er bygget lejligheder på Hejrevej.

Ikke siden 95 er der bygget lejemål i Ansager boligforening, det stod på imellem 1952 og 1995.

Der blev bygget nye huse på Egedalen, det er mange år siden der er bygget hele boligområder i Ansager.

Men skolen lider stadig af elevflugt, samt manglende indskrivelser, det ses tydeligt!

Giv skolerne fred

Elevtallet på Ansager skole er nede på 168 og 10 indskrevne elever i 0 klasse. 8 og 9 klasse er lagt sammen. Skolen er underlagt den nye skolestruktur med et krav om 24 elever i 7-8-9 klasse. Byrådet skal tage stilling hvert år om bibeholdelse af overbygning såfremt elevtallet er mindre.

Vi ønsker at skolerne skal have fred nu, i stedet for at det absolut skal vurderes årligt hvad der skal ske, og man alligevel ender med at se tiden an til næste år uden at handle, så er det et kæmpe problem. Fordi det er en stor sort sky der hænger over byen i den tid usikkerheden står på.

Lukkes Horne skole og overbygningen i Ansager, så bliver det negativt for hele Varde kommune, fordi huspriserne vil falde i disse områder, særligt hvis foreningslivet og indkøbet dør ud også.

Vi kan ikke blive ved med at se på, der skal handles!

Såfremt man ønsker en anden fremtid for landsbyerne, er det soleklart krydset skal sættes et nyt sted.

Vi skal have mere fokus på de små samfund det gælder ikke kun på skole området men helt generelt.

Mere ansvar, tillid og frihed!

Det er vores målsætning for skoler, daginstitutioner, ældrepleje og ældrecentre.

Økonomistyringen skal flyttes ud på stedet, ligesom det også er her procedurerne fremover afgøres. Det fungere ikke at beslutningerne træffes inde i Varde, langt væk fra hvor det sker.

Med hensyn til skolerne skal de drives og styres i et samarbejde, bestående af, en lokal skoleledelse, lærerstanden og forældrene. Formår de at arbejde sammen så er der ingen andre der formår at drive skolen bedre. Skolerne i hvert samfund kan have forskellige behov.


MANDAG 18 OKT 2021 - ANSAGER

Debat:Hjælp til etablering af virksomheder i mindre byer

Læserbrev af Patrick Nielsen (L), Ansager

LokalListen mener at det er vigtigt man som kommune forsøger, at hjælpe iværksættere og erhvervsdrivende som ønsker at etablere en virksomhed i en mindre by.

Det kan være en smed, maler, elektriker, tømrer, fødevarevirksomhed, sågar et lager til en online shop. Virksomheder som kan give arbejdspladser og kan placeres i de mindre byer uden betydning for væksten.

Hjælpen kan bestå i:

Risikovillig kapital, Byggegrunde og Byggetilladelser

Her mener vi, at kommunen skal være behjælpelige for at vende den afvikling som er igang.

Det kan ske via en investeringsfond. Måske kan der findes lokale investorer, som er tilknyttet fonden, som så kan vælge om de vil investere i en given virksomhed.

En kommune med få velfungerende byer er ikke en sund kommune, derfor er det vigtigt at vende udviklingen.

I Ansager investeres 60 millioner i Dancann som er etableret i den gamle møbelfabrik. Det forlyder sig desuden, at slagteriet i Ansager omsider er solgt.

I Skovlund er der planer om at investere 40 millioner i Symbo, som vil forske i fremtidens fødevarer. Dette er en oplagt placering, fordi der jo i forvejen er flere fødevarevirksomheder i Skovlund.

Ifølge Varde kommunes hjemmeside er der erhvervsgrunde til salg i ikke mindre end 17 af kommunens byer. LokalListen mener, man bør gøre de mindre byer attraktive og markedsføre byggegrundene bedre.

Hvis du ønsker forandringer, så sæt krydset et nyt sted til KV21


TIRSDAG 2 NOV 2021 - ANSAGER

Patricks bud hjemmeplejen

Læserbrev af Patrick Nielsen (L) Ansager

Jeg mener det er vigtigt at borgeren kan få et trygt og værdigt liv.

For mig er det vigtigt borgeren kan blive i sit hjem så længe de ønsker dette og det er muligt, det sikre vi med den nødvendige hjælp.

Når man som borger får besøg af hjemmeplejen er det ofte en fremmed man lukker ind i sit hjem, derfor mener jeg at vi har et ansvar for, at det er en lille gruppe plejere som kommer i hvert hjem.

Det betyder at selv hvis der er en sygemelding, så sikre man sig at det så vidt muligt er en plejer fra den respektive gruppe, som kommer og afløser så de ældre kender de ansigter der lukkes ind i hjemmet.

Fordelen ved at borgeren kender plejeren er også at plejeren har sin gang i hjemmet og ved hvor eks. støvsugeren er, samtidig med at plejeren har lettere ved at læse borgerens helbred og humør, og samtidig kan vurdere hvad borgeren har brug netop idag, måske bare en snak i 5 minutter mens medicinen gives.

I LokalListen mener vi at hjemmeplejen skal køre ud fra de lokale ældrecentre da det giver færre kilometer samt mindre sammensatte grupper af plejere.

Samtidig ser vi ingen grund til man har ansatte til, at fortælle det uddannede personale i hjemmeplejen, hvordan de skal pleje borgeren.

Det er vigtigt borgeren føler sig værdsat og i centrum når plejeren er på besøg.

Vi ønsker mere Ansvar, Frihed og Tillid til personalet, herudover mener vi man bør tilbyde personalet i hjemmeplejen 37 timer i ugen, fremfor de 30 timer som mange idag har. For på den måde at spare på vikartimerne.

Vi mener at planlægningen af vagterne skal ske af en fra det udekørende personale, selvfølgelig mod betaling for dette, det fungere andre steder - Så kan det også i Varde Kommune.

Det er dog vigtigt at sige at det skal være lettere, at få en plads på plejehjemmet når tiden er.

Jeg ønsker at tage udgangspunkt i LokalListens Ældrerapport


TORSDAG 4 NOV 2021 - ANSAGER

Patricks bud på Indlands Turisme

Læserbrev af Patrick Nielsen (L) Ansager

Vi har så mange ting at byde på i Varde Kommune, mange oversete ting, ikke kun ved kysten men også i hele kommunen.

Varde å byder på noget af Danmarks bedste Laksefiskeri og strækker sig fra Ho bugt i vest og helt op til Stenderup via Ansager å og via Grindsted å til Utoft Dambrug mellem Grindsted og Billund i øst, i alt hele 83,44 km ifølge Varde sportsfiskerforenings hjemmeside.

Vandløbet passerer i Varde Kommune byerne Ansager, Hodde, Sig, Karlsgårde, Varde og herudover en masse skønne Landområder Hvor det er muligt at etablere Fiske Lodge’s og andre overnatnings muligheder.

Før i tiden var Ansager Hytteby godt besat af lystfiskere fra både Tyskland og England. Lystfiskere som kom for at fiske bækørreder og havørreder, hvilket der idag stadig er god mulighed for.

Fiskebestanden er i Ansager godt på vej op igen, i 2018 blev Ansager Dambrug nedlagt og omdannet til et stort stryg på 640 meter, det giver et gydeområde på 3800 m2. I oktober 2020 lavede man ved hjælp af elektrofiskeri en undersøgelse af fiskebestanden og vurderede her der måtte være ca. 1000 små laks på stykket. Efter ca. 2 år i vandløbet søger laksen imod havet, for igen er par år efter at søge tilbage til den gydeplads den kom fra, så vidt det er muligt, der er kamp om pladserne. Det betyder at vi allerede i 2022-23 vil se de første tilbagevendende fisk.

Her mener jeg vi som by skal se dette som en gave når vi skal brande os for turisterne. Vi har i Bl.a. Ansager Hytteby, Solvang bondegårds ferie og Mosedal B&B med flere som er godt besøgt, men de kan måske af denne årsag blive endnu bedre besøgt. Herudover har Allan’s Dinner igangsat sine planer omkring nye ferielejligheder ved Møllen, de er dog først og fremmest tiltænkt gæster på møllen men mon ikke han også er åben for yderligere udlejning. De 4 nævnte muligheder ligger tæt ved åen og inden for kort afstand af det nye stryg, dette giver de overnatnings muligheder i forskellige rammer og prislejer.

Forhåbentlig inden længe bliver det muligt at få en middag på Hotellet, ellers har vi jo også Ansager Pizza, Caféen, Vingaarden, Hjørnekroen, Smagsgalleriet og Mariehaven som står for mad, drikke og underholdning i byen.

Andre godt besøgte aktiviteter er Mountainbike banen og Kanoudlejningen. Hvem ved hvad lokalområdet ellers formår, at få op at stå de kommende år. Vi har en massere af smukt natur i området omkring Ansager, som kan indbyde til forskellige løbe og cykelruter, til de som elsker disse ferietyper, det er noget af det vi i Ansager kan tilbyde med et fast overnatningssted i midten af det hele.

Personligt mener jeg at de små lokalsamfund skal blive bedre til at lære af hinanden, samt at vi som kommune skal se på hvordan vi kan hjælpe med dette.

Varde kommune har et kæmpe potentiale som er helt overset, både med fiskeri og Natur.

Med hensyn til fiskeriet har Hodde kro hytter og Hulvig Salmon Fishing nedstrøms Hodde har også et hus som udlejes til dette formål. Derudover har vi ved Karlsgårde sø et fantastisk fiskeri af Gedder og Fredsfisk. Af badesøer kan nævnes Kvie Sø og Ny Sø ved henholdsvis Ansager og Varde.

Artiklen omhandler mest hvad der sker i Ansager området, mon ikke de små samfund kan se ud fra dette, hvad der i deres område kunne være af gaver til turismen. Ellers er i velkommen til at ta kontakt.

Alt dette er noget vi som kommune skal brande i samarbejde med lokalsamfund, lokale grupper og foreninger.

Derudover har vi i LokalListen vores bud på en Lokal Tildelingsmodel som giver alle sogne mulighed for at investere i byudvikling, byforskønnelse og andre projekter som gavner byens borgere og turismen.

Ønsker du forandring så sæt dit kryds et nyt sted d. 16/11